top of page

mantramantramantramnatramantramantramantramantramantramnatra

Mantras vedicos, clásicos y puranicos, 

Gayatri mantra

om bhur bhuva svaha 

Tat sa vi tur varenyam 

Bargo devasya dhimahi 

dhiyo yo nah pracodayat 

Gayatri Mantra - Dianaylama
00:00 / 00:00

 Tryambakam mantra

Tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam 

urvarukamiva bandhanam mr tyormuksiya mamri ta

Tryambakam Mantra - Dianaylama
00:00 / 00:00

Patanjali mantra

Yogena cittasya padena vacan

malam sarirasyaca vaidyakena

yopa karittam pranaram muninam

Patanjalim pranjali ranatosmi 

Pantanjali invocation - Dianaylama
00:00 / 00:00

Universal Vedic Prayer 

Asato Ma sad gamaya

Tamaso Ma Jyotir Gamaya

Mrytior Ma Amritm Gamaya

Hare krsna Hare krsna

Krsna Krsna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama

Rama Rama Hare Hare

Maha Mantra

Dhyana Mantra

Laye sambodhayet cittam

viksiptam samayet punah

sakashayam vijanijat

samah praptam nacalayet laye

Dhyana Mantra - Dianaylama
00:00 / 00:00

Sarve Bhavantu mantra

Om, Sarve bhavantu sukhinaḥ           May all be prosperous and happy                

Sarve santu nirāmaya                         May all be free from illness

Sarve bhadrāṇi paśyantu                    May all see what is spiritually uplifting

kashchit duḥkha bhāgbhavet              May no one suffer

Oṁ Shāntiḥ, Shāntiḥ, Shāntih             Om peace, peace, peace

Mantra de iniciacion Ashtanga vinyasa practice

Vande Gurunam Charanaravinde
Sandarshita Svatma Sukava Bodhe
Nih Sreyase Jangalikayamane
Samsara Halahala Mohashantyai

Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi Dharinam
Sahasra Sirasam Svetam
Pranamami Patanjalim

bottom of page